Domů $ Hudební obor $ Housle

Housle

Housle jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění, na naší škole se prezentují sólově, v komorní hře a také ve hře orchestrální. Hra na housle klade značné nároky na hudební, fyziologické i intelektuální dispozice hráče. Výuka hry na housle směřuje k tomu, aby se žákům dostalo základního uměleckého vzdělání v oboru a podle jejich individuálních možností se stali zapálenými hudebníky, ať amatérskými či profesionálními. Stejně jako u jiných hudebních nástrojů se i při výuce na housle děti učí základním návykům jako je: správné a uvolněné držení těla a nástroje, postavení rukou, koordinace pohybů obou rukou, spojení mezi čtením notového zápisu a orientací na hmatníku nástroje. Žáci si rozvíjejí přirozené hudební cítění, smysl pro intonaci, rytmus, hudební výraz a přirozený hudební projev. Dochází také k rozvoji jemné motoriky, hudební paměti a paměti vůbec. Již od malička se učí systematické přípravě do výuky, samostatnosti při cvičení a zodpovědnosti za přípravu skladeb a jejich prezentaci na veřejnosti. Učí se souhře s jinými nástroji, což podporuje smysl pro spolupráci s ostatními.
Nejpozději od 3. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní nebo orchestrální hry.
Komorní a orchestrální hra je důležitou součástí studia hry na housle. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře duet případně trií či jiných hudebních seskupeních. Získané dovednosti lze využít k sólové hře za doprovodu jiného nástroje, nebo k souhře s jinými nástroji. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Kontakty

Housle

Iveta Müllerová

vedoucí smyčcového oddělení a EKN
housle, EKN, orchestr Ad libitum

Ondřej Hanousek, Dipl. um.

housle, malý smyčcový orchestr

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube