Domů $ Škola $ Přijímací řízení

Přijímací řízení

I. kolo: červen (přihlášky zveřejněny od 1.5.)

II. kolo: září (přihlášky zveřejněny po ukončení I. kola v červnu)

PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Vzhledem k naplněné kapacitě výtvarného oboru otvíráme ve školním roce 2024/2025 pro 5leté žáky pouze tříobor. Přihlášku pro toto zaměření najdete v literárně dramatickém oboru, zaměření tříobor.

Přijímací řízení na ZUŠ Ostrov je vypisováno takto:

I. kolo probíhá v měsíci červnu (je nutné vyplnit elektronickou přihlášku)

II. kolo probíhá v měsíci září a je pouze doplňující (některé obory či výuka hry na hudební nástroje mohou být již obsazeny, proto do některých oborů nemusí být II. kolo vypsáno)

Bez přijímacího řízení nemohou být žáci přijati. Ze všech účastníků přijímacího řízení daného oboru či nástroje je vytvořeno absolutní pořadí, a to podle přidělených bodů. Žáci, kteří získají méně bodů, než je limit pro přijetí, nejsou přijati. Ostatní jsou přijímáni podle množství volných míst a podle bodového pořadí. Pokud v daném oboru či nástroji není volné místo, ačkoliv žák splnil body pro přijetí, stává se čekatelem pro přijetí. Uvolní-li se místo v daném oboru či nástroji během školního roku, nejpozději však do konce února, může být přijat. V opačném případě se musí v dalším školním roce opět zúčastnit přijímacího řízení.

Obsah zkoušek

HUDEBNÍ OBOR:

zpěv lidové písně, transpozice do jiné tóniny, opakování melodického a rytmického motivu

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

tvořivost, fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu – modulace, opakování rytmického motivu, u starších uchazečů improvizace (zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu)

TANEČNÍ OBOR:

opakování rytmického modelu propojeného s pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče – pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace (uchazeči přijdou ve sportovním oděvu)

VÝTVARNÝ OBOR:

dokreslit náhodnou linku – tvořivost, fantazie, soustředění; přiřadit barevné pozadí k popředí – hra, experiment, cit pro barvu (uchazeči přinesou 5 svých domácích výtvarných prací)

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube